fbpx
ท่องเที่ยว » ประเทศสิงคโปร์ » ทัวร์ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน Universal Studio

ทัวร์ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน Universal Studio

22 มกราคม 2019
326   0

ทัวร์ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน Universal Studio

ทัวร์ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน Universal Studio
ทัวร์ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน Universal Studio
วันที่เเรกสนามบินนานาชาติชางงี –ส่งโรงแรม (อาหาร-/-/-)
………. น.รับท่านจาก สนามบินนานาชาติชางงี ประเทศสิงคโปร์ เดินทางสู่ โรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Parc Sovereign Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สองรับโรงแรม – สนุกสนานกับเครื่องเล่นยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ (ครึ่งวัน)(อาหารเช้า/-/-)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) นำท่านเดินทางไปยัง เกาะเซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุก พร้อมกิจกรรมมากมายภายใน พาท่านสนุกกับUNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE(รวมค่าบัตรเข้าชม)ซึ่งเป็นที่เดียวและที่แรกของเอเชียตะออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูดแลพ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดท่องเที่ยวมีเฉพาะในสิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้น
• สูงที่สุดในโลก รถไฟเหาะตีลังการางคู่
• ครั้งแรกในโลก เครื่องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา
• ครั้งแรกในโลก ดินแดน Sci-Fi
• ครั้งแรกในโลก ปราสาทเชร็ค
เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิด ทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singaporeอาทิเผชิญหน้ากับกองทัพมัมมี่ บุกตะลุยสู่ความมืดมิด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแข็งไปกับ รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ แล้ว เราจะนำท่านสู่ ยุคจูราสสิคปาร์ค ตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัย กับไดโนเสาร์ และบรรยากาศของป่าดงดิบ สนุกกับการชมเทคนิคการถ่ายภาพทำภาพยนตร์ ของสตีเว่นสฟีลเบิร์ก ที่ เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงหรือจะผ่อนคลายด้วยการชมการแสดง Monster Dance ที่ เพลิดเพลิน และอื่นๆอีกมากมายรอท่านสัมผัส
เที่ยงอิสระตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวัน
บ่ายนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Parc Sovereign Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สามรับโรงแรม – ส่งสนามบินชางงี (อาหารเช้า/-/-)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี

อัตราค่าบริการต่อท่าน

โรงแรม2 – 3 ท่านพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
Parc Sovereign Hotel ระดับ 3 ดาว7,555.-3,000.-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ยังไม่ได้ทำการจองใดๆ ทั้งสิ้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ค่าเงินบาทที่เกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบัน และต้องไม่ตรงกับช่วง Peck & Super Peck กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ (นอกเวลา ระหว่างเวลา 21:00 –08:00 น.คิดค่าบริการรับส่ง)

• ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน

• ค่าตั๋วเล่นสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ทุกมื้อ

• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท วงเงินประกันสุขภาพสูงสุดท่านละไม่เกิน 500,000 บาท) และสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

• ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงในรายการ / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษีไปหักค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองและชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 50 % ภายใน 7 วัน หลังจากการจอง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วันเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
2. ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
9. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณีหมายเหตุ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
– บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
– บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

จองทัวท่องเที่ยว สิงคโปร์ ทัวร์ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน  Universal Studio

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า