fbpx
ท่องเที่ยว » บาหลี » ท่องเที่ยวบาหลี โรงเเรม Neo Kuta Jelantik by Aston

ท่องเที่ยวบาหลี โรงเเรม Neo Kuta Jelantik by Aston

22 มกราคม 2019
410   0

ท่องเที่ยวบาหลี โรงเเรม Neo Kuta Jelantik by Aston
ชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple )วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5

ท่องเที่ยวบาหลี โรงเเรม Neo Kuta Jelantik by Aston 
ชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple )วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5

ท่องเที่ยวบาหลี โรงเเรม Neo Kuta Jelantik by Aston
ชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple )วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5
วันที่ 1สนามบินงูระห์รัย – บาหลี (-/-/เย็น)
….เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัยจะมีทีมงานคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกำลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกองกำลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
….เดินทางเข้าสู่ที่พัก
เย็นจากนั้นนำท่านชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple )วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตูประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสุดท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสำคัญที่สุดนั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดับ ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า จากนั้นนำท่านชม ระบำไฟ Kacak Fire Danceโชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน
รับประทานอาหารเย็น ณPasang Food Restaurant (มื้อที่ 1)
เดินทางกลับสู่ที่พักNeo KutaJelantik By Aston อิสระท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2ซิตี้ทัวร์บาหลี (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) นำทุกท่านเที่ยวชมบ้านบาหลีแบบผสมผสานเมืองอูบุดท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของคนพื่นเมืองที่นี่ จากนั้นเยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลี Coffee Plantation “Luwak Coffee” หรือ “กาแฟขี้ชะมด” ที่เป็นของดีมีชื่อประจำเกาะ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) นำท่านชมหมู่บ้านดั้งเดิมของ Penglipuranเป็นหมู่บ้านที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามของบาหลีในเขต East Bali ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านวัฒนธรรมและหมู่บ้านที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีขณะที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ได้รับความทันสมัยห้องพักแต่ละห้องได้รับการตกแต่งให้ดูเป็นแบบดั้งเดิม เดินทางสู่ หาดคูต้า(kuta Beach)หาดชื่อดังของบาหลี ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นพักผ่อนยามเย็นที่บริเวณชายหาด เนื่องจากตัวหาดเป็นหาดที่มีความกว้างและลึกไม่มาก มีความยาวกว่า 3 km เหมาะสำหรับเป็นสถานที่เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น Surfboard และชมพระอาทิตย์ตก
เย็นรับประทานอาเย็น อาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 4) เดินทางกลับสู่ที่พักNeo KutaJelantik By Aston อิสระท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3บาหลี– สนามบินงูระห์รัย (เช้า/-/-)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) นำท่านช้อปปิ้ง ณ คูต้า (Kuta)จากนั้นนำท่านสู่สนามบินงูระห์รัย

อัตราค่าบริการต่อท่าน

โรงแรม2 – 3 ท่านพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
Neo KutaJelantik by Astonระดับ 3 ดาว3,000.-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ยังไม่ได้ทำการจองใดๆ ทั้งสิ้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ค่าเงินบาทที่เกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบัน และต้องไม่ตรงกับช่วง Peck & Super Peck กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ท่องเที่ยวบาหลี โรงเเรม Neo Kuta Jelantik by Aston

ท่องเที่ยวบาหลี โรงเเรม Neo Kuta Jelantik by Aston

1. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

2. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน กรณีไม่ครบคู่หรือไม่ประสงค์พักเดี่ยว)

3. ค่าอาหารที่ระบุตามโปรแกรม

4. บริการน้ำเปล่าวันละ 1 ขวด / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

2. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท วงเงินประกันสุขภาพสูงสุดท่านละไม่เกิน 500,000 บาท) และสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50%

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ เรียกสั่งเอง เป็นต้น

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปด้วย

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน เหลือ มากกว่า 6 เดือน

2. ยารักษาโรคประจำตัว

คลิกจองที่ท่องเที่ยว เที่ยวบาหลี โรงเเรม Neo Kuta Jelantik by Aston

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า