fbpx
ท่องเที่ยว » ประเทศเวียดนาม » ท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีนัน

ท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีนัน

22 มกราคม 2019
407   0

ท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีนัน
นำท่านชม Thac Bac warter fall หรือเรียกอีกชื่อว่า Silver fall คือ น้ำตกสีเงิน สูงที่สุดเติมเต็มความสวยงามของเมืองซาปา

วันที่เเรกสนามบินฮานอย-ซาปา-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต- sapa Market (อาหารเที่ยง-เย็น)
………. น.เจ้าหน้าที่รอรับคณะ ที่สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ซาปา
เที่ยงรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)เดินทางเข้าสู่ เมืองซาปา เมืองซาปาอยู่ทางเหนืออยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากเมืองหลวง “ฮานอย” 380 กม. มีชายแดนทางเหนือติดกับประเทศจีน เคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทาให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงาม นำท่านไปช้อปปิ้งที่ Sapa Market ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2 ) เยี่ยมชมตลาดกลางคืนและชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองซาปา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมSunny Mountain Hotel หรือเทียบเท่า นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้าน กั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงาม นำท่านไปช้อปปิ้งที่ Sapa Market ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ
วันที่สองฟานซีซัน – น้ำตกสีเงิน – ลาวไก – ตลาดก๊อกเหลียว (อาหารเช้า/อาหารเที่ยง)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3 ) จากนั้นเดินทางสู่ ฟานซีปัน (Fansipang mountain) นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาค อินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “ หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก นำท่านชม Thac Bac warter fall หรือเรียกอีกชื่อว่า Silver fall คือ น้ำตกสีเงิน สูงที่สุดเติมเต็มความสวยงามของเมืองซาปา ภูเขาฟานซีปานสูงเด่นทอดยาวโอบล้อมเมืองซาปาและเป็นที่มาของน้ำตกสีเงินนี้ ภาพการโยนตัวของสายน้ำจากยอดเขาไหลกระทบโขดหินเป็นทางยาวกว่า 500 เมตร ลดหลั่นพุ่งกระโจนหลากหลายความงาม น้ำตกสีเงินมีการตกแต่งเสริมทางเดินให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมความงามของน้ำตกสีเงิน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Red Zao restaurant (มื้อที่ 4 )
บ่ายเดินทางไปยัง ลาวไก ชมสินค้าและช้อปปิ้งเขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ณ ตลาด ก๊อกเหลียวCOCLEU จากนั้นเดินทางสู่ กรุงฮานอย
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร AnhHoarest (มื้อที่5)นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Santa Barbara hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามสุสาน โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดแห่งวรรณกรรม – วัดหง็อกเซิน – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ ( อาหาร เช้า /เที่ยง/ – )
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6 ) นำท่านออกเดินทางเพื่อไปชม สุสาน โฮจิมินห์(Ho Chi Minh Mausoleum) สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชม ร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายใน ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือน กันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่าน อดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุง โฮ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคาร มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ จัดแสดงงานศิลปะ และ ภาพถ่ายต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯเคยทำเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งมีห้องจัดนิทรรศการ, ห้องสมุด, ห้องวิจัย และห้องประชุม ต่อด้วยไปชม วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนาม มาแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ (Van Mieu Temple)ที่มีประวัติความ เป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายใน วัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์ ปัจจุบันนั้นเป็นวัดที่นักเรียนศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ (มื้อที่ 7 )
บ่ายนำท่านไปเยี่ยมชมวัดหง็อกเซิน (Ngoc Son temple)วัดเนินหยก ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม เป็นสถานที่เงียบสงบและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในฮานอย สถานที่ทางศาสนาและประวัติศาสตร์อันน่า หลงใหลแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงาม แหล่งถ่ายภาพสวยชั้นยอด และการตกแต่งภายในที่เต็มไป ด้วยศิลปวัตถุที่น่าสนใจ คุณจะได้ชื่นชมทิวทัศน์แบบพาโนรามาของทะเลสาบ วัดหง็อกเซินและ Thap Rua (เจดีย์เต่า) ที่อยู่ปลายฝั่งตรงข้ามของทะเลสาบ ที่มีความสวยงาม นำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ(Water Puppet Show) ศิลปกรรมประจำชาติเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ใช้ความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามละพากย์สด ของคณะละคร) และนำท่านแวะช้อปปิ้งระหว่างเดินทาง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย กลับสู่สนามบินนอยไบ ……..
………. น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีนัน 
นำท่านชม Thac Bac warter fall หรือเรียกอีกชื่อว่า Silver fall คือ น้ำตกสีเงิน สูงที่สุดเติมเต็มความสวยงามของเมืองซาปา

ท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีนัน
นำท่านชม Thac Bac warter fall หรือเรียกอีกชื่อว่า Silver fall คือ น้ำตกสีเงิน สูงที่สุดเติมเต็มความสวยงามของเมืองซาปา

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง8 ท่านพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
สามารถกำหนดวันเองได้8,300.-3,000.-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ยังไม่ได้ทาการจองใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

•ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

• ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

• ค่ารถนำเที่ยวตามรายการระบุ

•ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดไทย) นำเที่ยวตามรายการ

• ค่าน้ำเปล่าวันละ 1 ขวด / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

• ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย

• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

•ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,โทรศัพท์,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท / ทริปการเดิน / ท่าน

คลิกจองที่นั่ง เที่ยว เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีนัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า