fbpx
ท่องเที่ยว » เที่ยวประเทศ พม่า » ท่องเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินเเขวน 3 วัน 2 คืน

ท่องเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินเเขวน 3 วัน 2 คืน

21 มกราคม 2019
301   0

ท่องเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินเเขวน 3 วัน 2 คืน
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า และ ชาวไทย

ท่องเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินเเขวน 3 วัน 2 คืน 
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า และ ชาวไทย

ท่องเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินเเขวน 3 วัน 2 คืน
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า และ ชาวไทย
วันเเรกกรุงเทพ – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) เจดีย์กาบาเอ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
07.30 น.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตู5 เคาน์ เตอร์ K สายการบิน Myanmar National Airline (UB)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน
11.00 น.ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB020 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)
11.30 น.เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้งผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (HOT POT SHABU)

                          

นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอน มีความ ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมี ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านสักการะเจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาประดิษฐานเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2466 เดจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุม สำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

                

จากนั้นนำท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า และ ชาวไทย วิธีสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนา ก็ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆ มาสักการะนัตโบโบยี จะชอบ มาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าต ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่า เพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้ จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า อะมาดอร์เมี๊ยะตามตำนานหล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่านกัน การบูชาเทพกระซิบบูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

                          

หลังจากนั้นนำท่านร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศีรษะที่ เจดีย์กาบาเอเป็นเจดีย์ทรงกลมสูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือ พระโมคคัลลาน และพระสารีบุตร และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณเจดีย์ยังมีห้องประชุมใหญ่ บรรจุคนกว่า 10,000 คน สร้างเป็นลักษณะคล้ายถ้ำเรียกว่า “มหาปาสาณคูหา”ปาสาณ แปลว่า“หิน” เจดีย์ แห่งนี้สร้างระหว่างปี พ.ศ.2493-2499 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า สำหรับ เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรภิฎกครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพื่ออุทิศเป็น กุศลเพื่อให้เกิดความสันติสุขแด่มวลมนุษย์ ตามความหมายของชื่อ เจดีย์กาบาเอ ซึ่งแปลว่า สันติภาพโลก ทั้งนี้มีคำร่ำลือว่าอูนุ สร้างเจดีย์แห่งนี้ตามบัญชาการของ ชีปะขาว ที่แสดงปาฏิหาร และขอร้องให้อูนุ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (ช่วงเวลาใน การเข้าร่วมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

                          

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมือง ประเทศ พม่าอายุมากว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชิ้นบนยอดฉัตรมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ดโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้นซึ่งมีทั้งชาวพม่า และชาว ต่างชาติมากมายที่พากันมาเที่ยวชม และนมัสการทั้งกลางวัน และกลางคืนอย่าง ไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์ แห่งนี้มีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็น มหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตนเอง จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)
19.00 น.บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการ หรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิด สำหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอม เบาะรองนั่ง เนื่องจากบนเขามีอุณหภูมิต่ำ และอากาศเย็น
วันที่สองเมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – ตักบาตรพระ 1,000 รูป – วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินแขวน
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมืองพะโค ซึ่งในอดีต เป็นเมืองหลวง ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. จากนั้นนำชม พระราชวังบุเรงนอง และบัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่มเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐาน ได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็นที่ประทับ ของพระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญ ว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศ วรมหาราช

                          

ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสีย กรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือ เพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลอง พระราชวัง และตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร หลังจากนั้นนำท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุ และสามเณร ไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาค ที่วัดแห่งนี้ได้

                          
 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง) จากนั้น

                          

นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายใน บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการยอดเจดีย์หัก ซึ่งชาวมอญ และชาวพม่าเชื่อกัน ว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวร มหาราชของไทย เคยมาสักการะพระเจดีย์ มีความสูง 377 ฟุต สูงกว่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณ ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ 2473 ด้วยน้ำ หนักที่ มหาศาลตกลงมายังพื้นล่าง แต่ยอดฉัตรกลับยังคง สภาพเดิม และไม่แตกกระจาย ออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็น สถานที่ ที่พระเจ้าหงสา ลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ เพื่อทดสอบ ความกล้าหาญ ก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับ ยอดของเจดีย์ องค์ที่หักลงมา เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียมเมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นไปจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โทแห่งรัฐมอญ ระหว่าทางท่านจะได้พบกับ สะพานเหล็ก ที่ข้ามผ่าน แม่น้ำสะโตงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระ นเรศวร กำลังรวบรวมคนไทย กลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม ซึ่งนำทัพโดย สุรกรรมา เป็นกองหน้า พระมหาอุปราชาเป็น กองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้า ของพม่า ตามมาทันที่ริมแม่น้ำสะโตง ในขณะที่ฝ่ายไทย ได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอย ป้องกัน มิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกัน ที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรง ใช้พระแสง เป็นดาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่า เห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืน ที่ใช้ยิงสุรกรรมาตาย บนคอช้างนี้ ได้นามปรากฎต่อมาว่า “พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง”นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฎอยู่จนถึงทุกวันนี้

                          

จากนั้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินแขวน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้นแคมป์เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เป็นรถบรรทุกหกล้อ ( เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินแขวนได้ )หมายเหตุกรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็ก 1 คืนเพื่อนำติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 1,500 จ๊าด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
ที่พัก MOUNTAIN TOP / KHAITO / YOEYOELAYหรือระดับเทียบเท่า
นำท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK )แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นแหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่าง สมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินแขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินแขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้ง ขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปราถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำ ไปเพื่อปิดทอง องค์พระธาตุอินแขวน ( เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสภาพสตรี สามารถอธิฐาน ปละฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ )
19.00 น.บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่สามพระธาตุอินแขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ๋น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – วัดบารมี
05.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่านสามารถขึ้นไปใส่บาตรพระธาตุอินแขวนได้
06.30 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.นำท่านอำลาที่พักออกเดินทางกลับ โดยรถท้องถิ่น ถึงคินปู้นแคมป์เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

                          

พร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดีนำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระพุทธรูปนอน ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญในปีพ.ศ.2524ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 18 เมตร โดยพระบาทวางเหลื่อม ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย

                          

จากนั้นนำชม เจดียไจ๊ปุ่นหรือ พระพุทธรูป 4 ทิศ สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคด มสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์ คือ พระพุทธเจ้ามหา กัสสปะ (ทิศตะวันตก) KyaitKhwai Temple เล่ากันว่า สร้างขึ้นโดย สตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่ง และต่างให้สัตย์สาบาน ว่าจะรักษาพรหมจรรย์ ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำใหพระพุทธรูปองค์ นั้นเกิดรอยร้าว ขึ้นมาทันที
เที่ยง.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง)

ท่านช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก็อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน หลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผลมระหว่างมอญ กับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี สักการะพระเกศาของ พระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางจะสามารถ เคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่ เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ (รับพระธาตุเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ก่อนเดินทางกลับ)
17.00 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน Myanmar National Airline เที่ยวบินที่ UB017 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)
19.20 น..เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสัวสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
เงื่อนไขการจองทัวร์
การจองและชำระเงิน
1. กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านล่ะ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30วัน คืนค่าใช้จ่ายตามจริง
2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000บาท
2.2แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด ************************************ อัตรานี้รวม ***********************************
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ้ป ) กรุงเทพ – ย่างกุ้ง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
รวมค่ารถขึ้นอินทร์แขวน
ค่ารถบัสนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)
ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ************************************ อัตรานี้ไม่รวม ********************************
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20กก.
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวต่างชาติเก็บค่า VISA 2,500บาท(พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า)
ค่าทิปสินน้ำใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจฃองลูกค้า) **********วันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์************

2.3 สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
3. กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ท่องเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินเเขวน 3 วัน 2 คืน 
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า และ ชาวไทย

ท่องเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินเเขวน 3 วัน 2 คืน
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า และ ชาวไทย

สมัครจองที่นั่ง คลิกเลย เที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินเเขวน 3 วัน 2 คืน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า