fbpx
เกษตร ผ่าวิกฤติ » ว่าด้วยเรื่อง กฎหมายเลื่อยยนต์ 2565 และความผิด

ว่าด้วยเรื่อง กฎหมายเลื่อยยนต์ 2565 และความผิด

5 เมษายน 2022
48   0

ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้ผู้ใดมีการผลิต นำเข้า หรือครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีกำลังเครื่องตั้งแต่ 1 แรงม้าขึ้นไป และแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป จะต้องมีใบขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง เนื่องจากเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีกําลังเครื่องตั้งแต่ 1 แรงม้าและมีขนาดบาร์ตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการตัดไม้ทําลายป่าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงได้กําหนดให้เลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ที่ไม่ได้มีใบขออนุญาต ผู้ผลิต นำเข้า หรือครอบครอง มีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา ๑๗ จำคุกไม่ เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและริบเลื่อยโซ่ยนต์

การออกใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์
ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

ผู้ที่ประสงค์จะมีเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อไว้ใช้งาน ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.1 ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยยื่น ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ พร้อมด้วยหลักฐานประกอบ ได้แก่

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการประกอบอาชีพ (ถ้ามี)

ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ดังนี้

 1. ต้องไม่เคยต้องโทษ สำหรับความผิดตามกฎหมายป่าไม้(ที่ระบุไว้)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 3. มีสัญชาติไทย
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอแล้วทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบประวัติ ถูกต้องตามระเบียบ นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.2 ให้ เพื่อให้ผู้ขออนุญาตนำไปซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง หรือจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายที่มีใบอนุญาตถูกต้องตาม
ระยะเวลาที่กำหนดตามใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

เมื่อได้เลื่อยโซ่ยนต์ตามข้างต้นแล้ว ให้นำเลื่อยโซ่ยนต์
พร้อมหลักฐานมายื่นขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ ลซ.3 ต่อไป

จากข้างต้นนี้เป็นกรณีซื้อใหม่ ผู้ประสงค์จะมีเลื่อยโซ่ยนต์จะต้องมายื่นเรื่องขอใบรับรองจากนายทะเบียนก่อน เมื่อได้ใบรับรอง ลซ.2 แล้ว จึงจะไปซื้อได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้ประสงค์จะมีเลื่อยโซ่ยนต์ สามารถยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนได้ตลอดเวลา เป็นการให้บริการปกติไม่มีกำหนดเวลา

ส่วนกรณีที่ได้ครอบครองหรือมีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ก่อนแล้วเนื่องจากเลยเวลากำหนด ไม่สามารถนำมาขออนุญาตได้แล้วเพราะเลยกำหนดเวลาตามประกาศของกรมป่าไม้ ซึ่งให้ไปยื่นขออนุญาตไม่เกินวันที่ 27 มีนาคม 2556 (สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์กำลังตั้งแต่ 1-2 แรงม้าและแผ่นบังคับโซ่ขนาดความยาว 12 นิ้ว

สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

 1. ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีอายุตลอดเวลาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของเลื่อยโซ่ยนต์นั้น และไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องมีใบอนุญาตหรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสำหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องนั้นเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะใช้เลื่อยโซ่ยนต์ได้เฉพาะในเขตพื้นที่ที่ให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต หากประสงค์ไปใช้ในพื้นที่อื่น ต้องยื่นขออนุญาตนำไปใช้นอกพื้นที่ก่อน
 5. ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
 6. กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
 7. กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะนำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซ่ยนต์ของตนออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
 8. หากเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ชำรุดเสียหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อทำเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์นั้นใหม่
 9. กรณีเลื่อยโซ่ยนต์สูญหายหรือชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปให้แจ้งการสูญหายหรือชำรุดต่อนายทะเบียนเพื่อประทับตรายกเลิกการใช้ใบอนุญาต
 10. ถ้าผู้รับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครองต่อนายทะเบียนภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่การทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต
 11. นายทะเบียนอาจเพิกถอนใบอนุญาตกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

สรุปข้อกำหนดหลักๆ ขอเลื่อยโซ่ยนต์ ที่ถูกกฏหมายไม่ต้องใบขออนุญาตคือ

 1. ตัวเครื่องไม่เกิน 1 แรงม้า
 2. บาร์โซ่ต้องไม่เกิน 12 นิ้ว

ต้องถูกข้อกำหนดทั้งสองส่วน  จะเข้าเพียงข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ จึงจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขึ้นทะเบียน

เลื่อยโซ่ยนต์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขต้องมีใบอนุญาตครอบครองได้แก่

 1. มีขนาดที่เกิน 2  แรงม้าขึ้นไป
 2. ความยาวบาร์มากกว่า  1 ฟุต

ต้องขออนุญาตมีกับป่าไม้(กระทรวงทรัพยากรฯ)

ส่วนที่ขนาดน้อยกว่านี้ เขาเรียกว่าเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้

ขนาดนี้สามารถซื้อมาใช้ได้เลยไม่ต้องขอนุญาต

ปัจจุบันเลื่อยยนต์ที่ขายในบ้านเราจึงต้องปรับแต่งแรงม้า ไม่เกินนี้เช่น

เลื่อยยนต์ Stihl ms180  แรงม้าอยู่ที่ 0.8 HP  บาร์เลื่อย 12″ แต่ก็ด้วยตัวเครื่องจริงๆ

มีแรงม้าสูงกว่ามาก เกือบ 2HP และสามารถเปลี่ยนบาร์ได้ถึง 22″

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า